Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018

Hội Trưởng: Lê Văn Tỉnh

Phó Hội Trưởng: Vũ Trọng Tiến.  

Phụ Tá Phó Hội Trưởng: Vũ Doanh Châu

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đức Vượng

Phó Tổng Thư Ký: Phan Quang Tuấn

Thủ Qũy: Bùi Công Thắng

 

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2014-2016

Hội Trưởng: Nguyễn Đức Lâm

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Quốc Long (*)

Tổng Thư Ký: Lê Văn Tỉnh.

Phó Tổng Thư Ký: Vũ Trọng Tiến.

Thủ Qũy: Nguyễn Khắc Điệp (**)

Ghi chú:

(*) Anh Nguyễn Quốc Long từ trần ngày 9 tháng 4 năm 2016

(**) Anh Nguyễn Khắc Điệp từ nhiệm tháng 10 năm 2014

-----------------------------------

 

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Đăng Khôi.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Văn Hiến

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Quốc Long

Thủ Quỹ: Nguyễn Công Bắc

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Phạm Hữu Độ. Nguyễn Thanh Giản. Nguyễn Hoàng Hải. Nguyễn Văn Hiền. Phạm Nguyên Khôi. Vũ Mạnh Phát.  Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh. Vũ Trọng Tiến.

 ------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2010-2012

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Đăng Khôi.

Tổng Thư Ký: Vũ Văn Tới.

Phó Tổng Thư Ký: Đoàn Đình Quý.

Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Mão.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Phạm Hữu Độ. Nguyễn Thanh Giản . Nguyễn Hoàng Hải. Nguyễn Văn Hiền. Phạm Nguyên Khôi. Vũ Mạnh Phát. Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh.  Vũ Trọng Tiến.

 -----------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2008-2010

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng: Đỗ Đình Lợi.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đình Phương.

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Trọng Dzũng (từ 6/2008 đến 6/2009).

Thủ Quỹ: Nguyễn Quốc Long.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn.  Phạm Hữu Độ. Nguyễn Thanh Giản .  Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Phạm Nguyên Khôi.  Vũ Mạnh Phát.  Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh.  Vũ Trọng Tiến.

 ---------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2008 

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Trung Chính.

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Hà Mạnh Tuấn.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đình Phương.

Phó Tổng Thư Ký: Đỗ Đình Lợi.

Thủ Quỹ: Nguyễn Quốc Long.

Ban Báo Chí: Trần Trị Chi (TB) & Phạm Tài Tấn

Ban Văn Nghệ: Lê Duy San (tạm kiêm), Bảo Ngọc, Trịnh Như Toàn

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn.  Phạm Hữu Độ.  Nguyễn Thanh Giản .  Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Phạm Nguyên Khôi.  Vũ Mạnh Phát.  Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh.  Vũ Trọng Tiến.

 --------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2004-2006 

Hội Trưởng: Phạm Nguyên Khôi (CVA 1968)

Hội Phó: Đoàn Phan Trí (CVA 1968)

Tổng Thư Ký: Nguyễn Thanh Hà (CVA 1978)

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Văn Mão (CVA69)

Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Hiến (CVA 1964)

Phụ giúp phần Văn Nghệ: Nguyễn Phục Hưng

 

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 -----------------------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2002-2004 

Hội Trưởng: Phạm Nguyên Khôi (CVA 1968)

Hội Phó: Đoàn Phan Trí (CVA 1968)

Tổng Thư Ký: Nguyễn Thanh Hà (CVA 1978)

Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Hiến (CVA 1964)

Phụ giúp phần Văn Nghệ: Trần Ngọc

 

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 -------------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2000-2002:

Hội Trưởng : Vũ Mạnh Phát

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Huy Lãng

Tổng Thư Ký: Phạm Phúc Hưng & Phạm Nguyên Khôi (*)

Phó Tổng Thư Ký: Phạm Nguyên Khôi

Thủ Quỹ: Bùi Công Thắng

ỦY VIÊN LIÊN LẠC:  HOÀNG UÔNG LỄ – NGUYỄN HUY TIÊN

(*) Ghi chú:  Vài tuần sau khi bầu Ban Chấp Hành mới, TTK Phạm Phúc Hưng xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.  Vì vậy, Phó TTK Phạm Nguyên Khôi được chỉ định giữ chức vụ Tổng Thư Ký cho đến hết nhiệm kỳ còn lại.  

 

Ban Chấp Hành mở rộng:  

Bốn đồng môn sau đây được mời vào trong Ban Chấp Hành mở rộng:  Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đình Phương, Trần Minh Phương, Phạm Huy Thịnh.

 ---------------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1998-2000 

Hội Trưởng : Phạm Huy Thịnh 

Phó Hội Trưởng: Phạm Phúc Hưng 

Tổng Thư Ký : Phạm Nguyên Khôi 

Phó Tổng Thư Ký: Vũ Mạnh Phát 

Thủ Quỹ : Nguyễn Đình Phương 

Trưởng Ban Văn Nghệ : Trần Minh Phương 

Liên Lạc: Nguyễn Huy Tiên & Hoàng Uông Lễ 

 

BAN CỐ VẤN
LẠI QUỐC ẤN - PHẠM HỮU ĐỘ - NGUYỄN THANH GIẢN - NGUYỄN HOÀNG HẢI - HOÀNG DUY HIỆU – ĐỖ ĐÌNH LỢI - LÊ DUY SAN - LƯU VĂN VỊNH

 ----------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 96-98:

HT: Phạm Huy Thịnh

PHT: Hoàng Uông Lễ & Nguyễn Lê Tiến

TTK : Trần Minh Phương

PTTK: Phạm Phúc Hưng

TQ: Nguyễn Đình Phương

Trưởng Ban Văn nghệ: Lê Quốc Tấn

Trưởng Ban Báo chí : Vũ Mạnh Phát.  Phụ tá: Phạm Nguyên Khôi

Ban cố vấn

Toàn thể thành viên của ban Chấp Hành cũ được mời vào ban Cố Vấn 

 ----------------------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1994-1996

Hội Trưởng:Nguyễn Thanh Giản.

Phó Hội Trưởng: Lê Duy San.

Tổng Thư Ký: Hoàng Uông Lễ.

Thủ Quỹ: Hoàng Duy Hiệu.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn.  Phạm Hữu Độ.  Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Nguyễn Trung Hòa.  Cung Đình Qùy.  Bùi Văn Rậu.  Bùi Ngọc Tô.  Lưu Văn Vịnh. Nguyễn Văn Xuyên.

 -----------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1992-1994

Hội Trưởng: Lại Quốc Ấn.

Phó Hội Trưởng: Phạm Tài Tấn.

Tổng Thư Ký: Lê Duy San.

Phó Tổng Thư Ký: Đào Khanh.

Thủ Quỹ: Đỗ Thị Nhuận.

 

Ban Cố Vấn:

Phạm Hữu Độ. Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Nguyễn Trung Hòa.  Cung Đình Qùy.  Bùi Văn Rậu.  Bùi Ngọc Tô.  Lưu Văn Vịnh.  Nguyễn Văn Xuyên.

 ---------------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1990-1992

Hội Trưởng: Phạm Hữu Độ.

Phó Hội Trưởng: Bùi Ngọc Tô.

Tổng Thư Ký: Lê Duy San.

Phó Tổng Thư Ký: Phạm Tài Tấn.

Thủ Quỹ: Đỗ Thị Nhuận.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Nguyễn Trung Hòa.  Nguyễn Hữu Hưng.  Đinh Tiến Lãng.  Nguyễn Huy Lãng.  Trần Quang Lãng.  Vũ Gi Mưu.  Cung Đình Qùy.  Đào Văn Sơn. Cung Nhật Tân.

 ------------------------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1988-1990

Hội Trưởng: Nguyẽn Hoàng Hải.

Phó Hội Trưởng: Phạm Hữu Độ.

Tổng Thư Ký: Lê Duy San.

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Khắc Điệp.

Thủ Quỹ: Đỗ Thị Nhuận.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Nguyễn Trung Hòa.  Nguyễn Hữu Hưng.  Đinh Tiến Lãng.  Nguyễn Huy Lãng.  Trần Quang Lãng.  Vũ Gi Mưu.  Cung Đình Qùy.  Đào Văn Sơn.  Cung Nhật Tân.

                    

 

(được tu chính bởi Đại hội Thường niên ngày 22 th.6, 2008)

Điều 1 : Trụ sở Hội

Đoạn 1. Trụ sở chính.

Trụ sở chính của Hội để điều hành công việc được đặt tại Quận Hạt Santa Clara, California.

Đoạn 2. Các trụ sở khác.

Hội có thể thiết lập các trụ sở khác tại các nơi khác trong hay ngoài tiểu bang California khi thấy cần để điều hành công việc và tùy ở quyết định của Ban Chấp Hành.

Điều 2 : Mục đich và Tôn chỉ

Mục đích và đường lối hoạt động chính yếu của Hội là : Phát huy tinh thần tương trợ giữa các cựu học sinh Chu Văn An trong các lãnh vực giáo dục, văn hoá, dịch vụ xã hội và để bảo tồn nền văn hóa và phong tục tập quán của Việt Nam v.v…bằng cách tổ chức các chương trình huấn nghệ và cố vấn nghề nghiệp, tổ chức các buổi hội thảo công cộng, các buổi diễn thuyết về văn hoá Việt Nam, các buổi trình diễn về các vũ điệu dân tộc và kịch nghệ.

Các hoạt động nêu trên không được đi ngược lại lập trường của người Việt tỵ nạn Cộng Sản là không chấp nhận chê độ Cộng Sản Việt Nam.

Điều 3 : Hội Viên.

Đoạn 1. Nhiệm vụ và quyền lợi của Hội viên.

Hội chỉ có 1 loại hội viên. Không có 1 hội viên nào được phép giữ hơn một ghế hội viên trong Hội. Tất cá các hội viên đều có cùng quyền hạn và trách vụ ngang nhau.

Đoạn 2. Điều kiện gia nhập.

Tất cả các cựu học sinh Chu Văn An đều có quyền gia nhập để trở thành hội viên của Hội.

Đoạn 3. Thể lệ gia nhập.

Các đơn xin gia nhập Hội, đều phải ghi rõ điạ chỉ, những năm theo học và phải được ít nhất 1 hội viên giới thiệu, ngoại trừ đương đơn xuất trình được thẻ học sinh của trương hay được sự giới thiệu của một cựu giáo sư của trường.

Các cựu học sinh Chu Văn An đã từng tham gia các sinh hoạt của Hội hoặc có ủng hộ tài chánh cho Hội đều được coi là hội viên chính thức.

Đoạn 4. Lệ phí gia nhập và niên liễm.

Không một khỏan lệ phí nào được thâu về đơn xin gia nhập Hội Niên liễn sẽ do Ban Chấp Hành quyết định tùy thời điểm và do các hội viên đóng góp.

Đoạn 5. Tính cách bất chuyển hoán hội viên.

Không một hội viên nào được phép chuyển nhượng quyền hội viên. Quyền hạn của hội viên chấm dứt khi hội viên qua đời.

Đoạn 6.

Chấm dứt quyền hội viên.

a) Khi một hội viên đích thân hay gửi văn thư cho Hội Trưởng hay Tổng Thư Ký của Hội để thông báo ý muốn ra khỏi Hội

b) Khi hội viên qua đời.

c) Khi hội viên không đóng niên liễn đúng thời hạn hoặc trong 3 năm liền không có ủng hộ hoặc tham gia sinh hoạt của Hội.

d) Khi có quyết định của Ban Chấp Hành xác nhận hội viên đã có hành vi có phương hại trầm trọng đến quyền lợi hoặc thanh danh của Hội hoặc trái với mục tiêu, đường lối của Hội.

Điều 4: Các phiên họp của hội viên.

Đoạn 1. Địa điểm họp.

Các phiên họp sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của Hội.

Đoạn 2. Phiên họp thường niên.

Phiên họp thường niên tổ chức vào tháng 12 hoặc ngày tháng thuận tiện ( không qúa trước hay sau 3 tháng ngày Ban Chấp Hành đương nhiệm mãn hạn) để bầu Ban Chấp Hành và để quyết định những vấn đề được đại hội đưa ra biểu quyết. Mọi chức vụ trong Ban Chấp Hành đều được bầu theo thể thức đon danh và kín. Mỗi hội viên chỉ có một phiếu để bầu trừ phi được hội viên khác úy quyền Tùy ở số ghế ấn định cho Ban Chấp Hành, ứng viện có số phiếu nhiều nhất sẽ được chọn vào Ban Chấp Hành.

Đoạn 3. Các phiên họp đặc biệt.

Các phiên họp đặc biệt có thể do Ban Chấp Hành triệu tập hay do ít nhất 10% số hội viên có quyền bầu phiếu triệu tập.

Các phiên họp đặc biệt cũng có thể được triệu tập bởi Ban Cố Vấn nếu Ban Chấp Hành không chịu triệu tập mặc dầu đã có lời yêu cầu của Ban Cố Vấn.

Đoạn 4. Thông báo phiên họp.

Ngày giờ và nơi họp phải được thông báo cho hội viên bằng thư ít nhất 10 ngày trước ngày họp.

Đoạn 5. Túc số cần thiết cho các phiên họp.

Túc số cần thiết là 1/3 số hội viên của Hội. Nếu không đủ túc số cần thiết, phiên họp của hội viên sẽ được hoãn tới ngày giờ do quyết định của đa số hội viên hiện diện hoặc có ủy quyền nhưng công việc nào được bàn tới.

Đoạn 6. Sự Ủy quyền.

Trong các phiên họp của hội viên, một hội viên hiện diện có quyền bầu thế cho hội viên vắng mặt nếu có giấy ủy quyền của của hội viên vắng mặt đó.

Đoạn 7. Quyền đầu phiếu.

Mỗi hội viên có quyền bỏ 1 phiếu cho một vấn đề được đua ra biểu quyết. Đầu phiếu ở các phiên họp hợp lệ của hội viên sẽ thực hiện dưới hình thức bỏ phiếu bằng cách giơ tay. Tuy nhiên cuộc đầu phiếu bầu Ban Chấp Hành sẽ thực hiện bằng bỏ phiếu kín.

Điều 5. Ban Chấp Hành.

Đoạn 1. Số người

Hội sẽ không dưới 5 hay hơn 9 người trong Ban Chấp Hành. Số người chính xác sẽ do Ban Chấp Hành hay Đại Hội ấn định theo trong giới hạn này như đã quy định.

Đoạn 2. Quyền hạn.

Ban Chấp Hành sẽ thi hành các quyền hạn của Hội, kiểm soát tài sản của Hội và điều hành công việc Hội, ngoại trừ quy định khác của bản Nội Quy.

Đoạn 3. Nhiệm Kỳ.

Mỗi thành viên trong Ban Chấp Hành sẽ giữ nhiệm kỳ cho tới khoá họp thường niên kế tiếp để bầu Ban Chấp Hành mới như đã quy định trong bản Nội Quy và cho tới khi người kế nhiệm được chọn.

Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành là 2 năm và có thể tái cử.

Đoạn 4. Thù lao.

Các thành viên trong Ban Chấp Hành không có thù lao.

Đoạn 5. Các phiên họp của Ban Chấp Hành.

a/ Ban Chấp Hành sẽ họp định kỳ tại trụ sở chính của Hội vào mỗi Thứ Bẩy đầu tháng. Các phiên họp đặc biệt có thể được vị Hội Trưởng, Phó Hội Trưởng hay 3 thành viên trong Ban Chấp Hành triệu tập. Ngày giờ và điạ điểm của phiên họp sẽ do người triệu tập phiên họp quyết định.

b/ Thông báo về ngày giờ và điạ điểm họp phải được tống đạt tới các thành viên trong Ban Chấp Hành ít nhất là 10 ngày trước buổi họp. Thông báo này không áp dụng cho các buổi họp thường lệ.

c/ Đa số các các vị thành viên trong Ban Chấp Hành sẻ ấn định túc số cho buổi họp.

d/ Trong trường hợp không đủ túc số, Ban Chấp Hành sẽ không được phép biểu quyết bất cứ vấn đề gì ngoại trừ những gì đã ghi rõ trong bản Nội Quy.

Điều 6. Thành Viên Ban Chấp Hành.

Đoạn 1. Số thành viên trong Ban Chấp Hành.

Số thành viên trong Ban Chấp Hành gồm có 1 Hội Trưởng, 1 Phó Hội Trưởng, 1Tổng Thư Ký, 1 Phó Tổng Thư Ký, 1 Thủ Qũy và 4 thành viên khác.

Đoạn 2. Điều kiện Bầu cử, Nhiệm kỳ và Điền khuyết.

Các thành viên trong Ban Chấp Hành sẽ được các hội viên bầu trong phiên họp hàng năm. Nhiệm kỳ sẽ là nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành . Mỗi khi có ghế trống thì Ban Chấp Hành sẽ chọn người để điền khuyết.

Đoạn 3. Nhiệm vụ của Hội Trưởng.

Hội Trưởng là thành viên đại diện Hội. Hội Trưởng có nhiệm vụ thi hành và giám sát mọi công việc của Hội như đã được Bản Nội Quy quy định hay được Ban Chấp Hành đề ra trong buổi họp.

Đoạn 4. Nhiệm vụ của Phó Hội Trưởng.

Phó Hội Trưởng sẽ thi hành các nhiệm vụ và có tất cả các quyền hạn của Hội Trưởng khi Hội Trưởng vắng mặt thay mất khả năng thi hành nhiệm vụ.

Đoạn 5. Nhiệm vụ của Tổng Thư Ký.

Tổng Thư Ký có nhiệm vụ giữ biên bản các buổi họp của đại hội thương niên cũng như của Ban Chấp Hành. Tổng Thư Ký là người quản thủ tất cả tài liệu, hồ sơ, sổ sách của Hội và cũng là người gửi thông báo tới hội viên theo luật và theo bản nội quy quy định. Nói một cách tổng quát, Tổng Thư Ký thi hành tất cả nhiệm vụ của văn phòng Tổng Thư Ký và những nhiệm vụ khác mà luật pháp hay nội cho phép hay do Ban Chấp Hành cho phép.

Đoạn 6. Nhiệm vụ của Phó Tổng Thư Ký.

Phó Tổng Thư Ký phụ giúp Tổng Thư Ký diều hành công việc của văn phòng Tổng Thư Ký. Khi Tổng Thư Ký vắng mặt hay không thể thi hành nhiệm vụ được thì Phó Tổng Thư Ký sẽ làm mọi công tác của Tổng Thư Ký.

Đoạn 7. Nhiệm vụ của Thủ Qũy.

Thủ qũy sẽ chịu trách nhiệm và giữ gìn tất cả tiền qũy của Hội, ký thác tiền vào Ngân Hàng theo yêu cầu của Ban Chấp Hành, giữ gìn một cách đứng đắn và đầy đủ tài sản của Hội. Lập bản báo cáo tài chánh và sổ sách kế toán lên Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên theo lời yêu cầu của Ban Chấp Hành hay của hội viên. Nói một cách tổng quát, Thủ Qũy thi hành moi nhiệm vụ liên quan tới tài chánh theo luật định hay theo quy định của bản Điều Lệ hay do Ban Chấp Hành trao phó.

Điều 7. Các Ủy Ban.

Ban Chấp Hành có thể lập các Ủy Ban phụ trách các công tác đặc biệt . Việc biểu quyết thành lập các Ủy Ban Đặc Biệt này sẽ bao gồm việc lựa chọn người vào Ủy Ban, chọn vị Chủ Tịch Ủy Ban và ấn định mục tiêu của Ủy Ban.

Điều 7 (mới). Ban Cố Vấn.

Đoạn 1. Thành phần.

Các cựu Hội Trường đương nhiên là thành viên của Ban Cố Vấn. Cựu Hội Trưởng niên trưởng sẽ là Chủ Tịch Ban Cố Vấn và có nhiệm vụ điều hành Ban Cố Vấn.

Đoạn 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

a) Ban Cố Vấn có quyền yêu cầu Ban Chấp Hành tường trình về những hoạt động cũng như về sự chi tiêu của Hội nếu thấy có điều gì không được rõ ràng về tài chánh cũng như về lập trường của Hội.

b) Nếu nhiệm kỳ Ban Chấp Hành đã mãn qúa 3 tháng mà Ban Chấp Hành không chịu tổ chức bầu Ban Chấp Hành mới, Ban Cố Vấn có quyền triệu tập phiên họp đặc biệt để bầu Ban Chấp Hành mới.

Điều 8. Chi Phiếu, Giấy Nợ, Giao Kèo.

Mọi chi phiếu, giấy nợ, lệnh chi trả và mọi giấy tờ về nợ nần của Hội sẽ được Thủ Qũy ký tên và Hội Trương ký bồi thự. Mọi giao kèo, khế ước , hay những tài sản đứng tên Hội hay nhân danh Hội sẽ do Tổng Thư Ký ký tên và Hội Trưởng ký tên bối thự và phải có đính kèm quyết định của Ban Chấp Hành do Tổng Thư Ký ký tên xác nhận quyền được phép thi hành.

Điều 9. Tài Khóa.

Tài khoá của Hội bát đầu từ ngày 1 tháng 01 và chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 mỗi năm.

Điều 10. Tu Chính.

Mọi tu chính về bản Nội Quy này đều phải có đa số phiếu cửa hội viên chấp thuận.

Thỏa thuận của Ban Chấp Hành Lâm Thời về bản Nội Quy.
Chúng tôi, những ngưới ký tên dưới đây là những thành viên trong Ban Chấp Hành Lâm Thời của Hội Ái Hữu Cực Học Sinh Chu Văn An, một hội đoàn bất vụ lợi tại California, đồng thỏa thuận những điều quy định trên đây của bản Nội Quy và xem đây là bản Nội Quy chính thức của Hội.

California ngày 2 tháng 8 năm 1988.

Ký tên
Nguyễn Hoàng Hải, MD.    Hội Trưởng
Phạm Hữu Độ                 Phó Hội Trưởng
Lê Duy San                    Tổng Thư Ký
Nguyễn Khắc Điệp           Phó Tổng Thư Ký
Đỗ Thị Nhuận                 Thủ Quỹ

Đại hội Thường niên Hội Ái hữu Cựu Học sinh Chu Văn An Bắc California họp tại 1247 Persian Drive, Sunnyvale, CA 94086 ngày 22 tháng 6 năm 2008 đã biểu quyết chấp thuận những điều sửa đổi được in nghiêng và đậm trong bản Tu Chính Nội Quy này.

Làm tại California ngày 22 tháng 6 năm 2008

Chủ tọa đoàn : Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Đoan Phi
Thư ký buổi họp : Phan Quang Nại

 

Ban Chấp Hành Đương Nhiệm 2018-2020

Hội Trưởng: Lê Văn Tỉnh

Phó Hội Trưởng: Vũ Trọng Tiến.  

Phụ Tá Phó Hội Trưởng: Vũ Doanh Châu

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đức Vượng

Phó Tổng Thư Ký: Phan Quang Tuấn

Thủ Qũy: Nguyễn Xuân Can

 

 

 

   

Từ đầu năm 1982, khi làn sóng người Việt tỵ nạn tập trung về California, nhiều anh em cựu học sinh Chu Văn An đến định cư tại San Jose và vùng phụ cận. Họ đã tìm tới nhau và tổ chức những buổi họp mặt bỏ túi tại gia. Người đầu tiên đứng ra tổ chức là anh Nguyễn văn Hiền, kế tiếp là các anh Đinh Xuân Thảo, Nguyễn An Cường, Vũ Ngọc Anh, Lê Duy San, Đỗ Đình Lợi. Tháng 11 năm 1987, các anh Vương Tứ Cảnh, Phạm Hữu Độ, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hiền, Lê Duy San, Hoàng Đức Trí và một số anh em khác quyết định tổ chức một buổi họp mặt nới rộng tại nhà hàng Thiên Nam vào ngày 20/12/1987 để tiến tới việc thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An tại Bắc Cali. Trong buổi họp này, hầu hết các anh chị em tham dự đã tín nhiệm ban tổ chức và đề cử thêm một số người tham gia để bầu lên một ban Chấp Hành Lâm Thời. Ngày 18/01/88, ban Chấp Hành Lâm Thời của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc Cali đã ra đời với thành phần như sau:

    • Hội Trưởng: Anh Nguyễn Hoàng Hải.
    • Phó Hội Trưởng: Anh Phạm Hữu Độ.
    • Tổng Thư Ký: Anh Lê Duy San.
    • Phó Tổng Thư Ký: Anh Nguyễn Khắc Điệp.
    • Thủ Qũy: Chị Đỗ Thi Nhuận.

Anh Lê Duy San đã được trao trọng trách soạn thảo bản Điều lệ và Nội quy cùng lo thủ tục pháp lý thành lập Hội. Ngày 18 tháng 11 năm 1988 Hội Ái hữu Cựu Học sinh Chu Văn An Bắc California được Tiểu bang California cấp giấy phép chính thức hoạt động.

Tiếp theo sau anh Nguyễn Hoàng Hải là các anh Phạm Hữu Độ, Lại Quốc Ấn, Nguyễn Thanh Giản, Phạm Huy Thịnh, Vũ Mạnh Phát, Phạm Nguyên Khôi, Lê Duy San đã lần lượt đảm nhận chức vụ Hội Trưởng.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An do các anh chi em cựu học sinh Chu Văn An cư ngụ tại miền Bắc California thành lập vào năm 1988. Là một hội đoàn bất vụ lợi (non-profit organization) được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động số 1627604 ngày 18 tháng 11 năm 1988. Vì đa số hội viên khởi thủy là những người cư ngụ tại miền Bắc California, nên Hội thường được gọi là Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California để phân biệt với các hội ở địa phương khác. Tuy nhiên để tiên lợi, hội thường được gọi tắt là Hội Chu Văn An.

Nội Quy của hội được ban Chấp Hành Lâm Thời soạn thảo và Đại hội Thường niên lần thứ nhất thông qua ngày 2 tháng 8 năm 1988. Mục đích và đường lối hoạt động chính yếu của hội như được ấn định trong điều 2 bản Nội Quy là : Phát huy tinh thần tương trợ giữa các cựu học sinh Chu Văn An trong các lãnh vực giáo dục, văn hoá, dịch vụ xã hội và để bảo tồn nền văn hóa và phong tục tập quán của Việt Nam (bấm nơi đây đọc bản Nội Quy soạn thảo đầu tiên).

Ngày 22 tháng 6 năm 2008, tại Đại hội Thường niên 2008, bản Tu chính Nội quy đã được toàn thể Đại hội chấp thuận (bấm nơi đây đọc bản Nội Quy Tu Chính)

Hội quy tụ những đồng môn đã từng theo học tại trường Bưởi ở Hà Nội (tiền thân của trường Trung học Chu Văn An), trường Trung Học Chu Văn An Hà Nội trước 1954 và trường Trung Học Chu Văn An Sài Gòn sau 1954. Tính đến tháng 8, 2007 đã lập được danh sách hơn 800 quý vị giáo sư và cựu học sinh (xin coi danh sách).

Tính tới đầu năm 2008, Hội đã phát hành được 14 số Đặc San Tất Niên/Tân Niên, 32 số Tin Thư và một số đặc biệt, mang tên "Đặc San Chu Văn An Toàn Cầu 2007", phát hành nhân dịp Đại hội Chu Văn An Toàn Cầu lần thứ 2 do Hội đứng ra tổ chức tại San Jose tháng 8 năm 2008.

Hội có 2 diễn đàn trên internet là This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bạn đang ở trang: Home Giới Thiệu Giới Thiệu